Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

II p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Byczynie


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Byczyna
Ogłaszający: Burmistrz Byczyny
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 09.04.2013


 Burmistrz Byczyny

o g ł a s z a  II   p r z e t a r g 

ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości


 

Lp.

Nr działki  i opis

Powierzchnia

m2

Księga wieczysta

 Cena w zł netto

 VAT %

Wadium / zł

Przeznaczenie w planie zagospodarowania

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Wg ewidencji

gruntów

Byczyna

ul. Nasalska

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Kształt działki;
wielokąt o regularnych bokach. Położona przy drodze nieutwardzonej.

Dz. nr  933/1

ark. mapy 12

 

 

787

 

 

KW OP1U/00042266/8

 

 

24.682,00 zł

        

 

 

 

 

wycena z dnia: 04.01.2013

 

 

23

 

 

2.467,00 zł

 

 

Zgodnie z decyzją nr 10/11 z dnia 15.04.2011 roku nr Bk.IX.6730.10.2011 o warunkach zabudowy terenu działki przeznaczony  jest  pod budownictwo mieszkaniowe w zabudowie jednorodzinnej

2

Wg ewidencji

gruntów

Byczyna

ul. Nasalska

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Kształt działki;

wielokąt o regularnych bokach.

Położona przy drodze

nieutwardzonej.

Dz. nr  933/2

ark. mapy 12

 

 

 

709

 

 

 

KW OP1U/00042266/8

 

 

22.227,00 zł  

 

 

 

 

 

 

 

wycena z dnia: 04.01.2013

 

 

23

 

 

2.222,00 zł

 

Zgodnie z decyzją nr 10/11 z dnia 15.04.2011 roku nr Bk.IX.6730.10.2011 o warunkach zabudowy terenu działki przeznaczony  jest  pod budownictwo mieszkaniowe w zabudowie jednorodzinnej

3

Wg ewidencji

gruntów

Byczyna

ul. Nasalska

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Kształt działki;
 wielokąt o regularnych bokach.

Położona przy drodze

nieutwardzonej.

Dz. nr  933/3

ark. mapy 12

 

715

 

KW OP1U/00042266/8

 

 

  23.845,00 zł 

 

 

 

 

 

wycena z dnia:

4.01.2013

 

23

 

2.384,00 zł

 

Zgodnie z decyzją nr 10/11 z dnia 15.04.2011 roku nr Bk.IX.6730.10.2011 o warunkach zabudowy terenu działki przeznaczony  jest  pod budownictwo mieszkaniowe w zabudowie jednorodzinnej

4

Wg ewidencji

gruntów

Byczyna

ul. Nasalska

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Kształt działki- wielokąt o regularnych bokach.

Położona przy drodze

nieutwardzonej.

Dz. nr  933/5

ark. mapy 12

 

 

880

 

KW OP1U/00042266/8

 

36.477,00  zł

 

 

 

 

 

 

wycena z dnia: 4.01.2013

 

 

23

 

3.647,00 zł

 

Zgodnie z decyzją nr 10/11 z dnia 15.04.2011 roku nr Bk.IX.6730.10.2011 o warunkach zabudowy terenu działki przeznaczony  jest  pod budownictwo mieszkaniowe w zabudowie jednorodzinnej

5

Wg ewidencji

gruntów

Byczyna

ul. Nasalska

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Kształt działki- wielokąt o regularnych bokach.

Położona przy drodze

nieutwardzonej.

Dz. nr  933/8

ark. mapy 12

 

 

768

 

KW OP1U/00042266/8

 

24.077,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

wycena z dnia

4.01.2013

 

23

 

2.407,00

 

Zgodnie z decyzją nr 10/11 z dnia 15.04.2011 roku nr Bk.IX.6730.10.2011 o warunkach zabudowy terenu działki przeznaczony  jest  pod budownictwo mieszkaniowe w zabudowie jednorodzinnej

6

Wg ewidencji

gruntów

Byczyna

ul. Nasalska

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Kształt działki- wielokąt o regularnych bokach.

Położona przy drodze

nieutwardzonej.

Dz. nr  933/11

ark. mapy 12

 

 

 

745

 

KW OP1U/00042266/8

 

23.356,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

wycena z dnia:

4.01.2013

 

23

 

2.335,00 zł

 

Zgodnie z decyzją nr 10/11 z dnia 15.04.2011 roku nr Bk.IX.6730.10.2011 o warunkach zabudowy terenu działki przeznaczony  jest  pod budownictwo mieszkaniowe w zabudowie jednorodzinnej

 

2.  Forma zbycia - na własność.

 

3.  Obciążenia nieruchomości - brak.


4 . Przetarg odbędzie się w dniu  12.04.2013 roku w Urzędzie Miejskim w Byczynie  w sali. nr 9 , wg  następującego harmonogramu;


 

Godzina przetargu

Nr działki

Koszty związane ze zbyciem  / zł brutto

900

933/1

706,83

910

933/2

670,23

920

933/3

670,23

940

993/5

670,23

950

993/8

670,23

1000

993/11

670,23

 

5.     W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne , które wpłacą  wadium (w pieniądzu) w wysokości 10% ceny nieruchomości  nie później niż do dnia 09.04.2013 roku. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy prowadzony w Banku Spółdzielczym Namysłów Oddział w Byczynie nr 568890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto). Na dowodzie wpłaty należy podać numer działki, której wpłata dotyczy

6. Wpłacone wadium  zostanie;

- zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra  przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu,

- wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg  od  zawarcia umowy.


7. Cena nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu. Należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S Namysłów O/ Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003  lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie, najpóźniej  na dzień  przed zawarciem umowy notarialnej.


8. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o  rozstrzygnięciu przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.


9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca  nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejsc i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym  przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


10. Nabywca nieruchomości  ponosi koszty  związane ze zbyciem; geodezyjno - szacunkowe (wymienione w tabeli powyżej) przed zawarciem umowy notarialnej,  oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej. Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów granicznych.


11. Nabywca przyjmuje  nieruchomość  w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.


12.  Przetarg ustny nieograniczony  na zbycie w/w nieruchomości odbędzie się na podstawie zarządzenia nr  22/2012 Burmistrza Byczyny z dnia 04. kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - wywieszonego na tablicy ogłoszeń od dnia 04 kwietnia do 23 maja 2012 roku.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna,
ul. Rynek 1, pokój. nr 23  tel. 77 413 41 50 wew. 29


Burmistrz Byczyny  może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 
  /files/dokumenty/B-na_ul._Nasalska.pdf                                                


Więcej o oferencie http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=160401Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl