Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

III p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gromadka


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Bolesławiecki » Gmina Gmina wiejska Gromadka »
Miejscowość: Gromadka
Ogłaszający: Wójt Gminy Gromadka
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 09.04.2013

 

 

Wójt Gminy Gromadka

o  g  ł  a  s  z  a   III   p  r  z  e  t  a  r  g  u  s  t  n  y  n i e o g r a n i c z o n y

na sprzedaż nieruchomości  stanowiących własność Gminy Gromadka:


  nr działki/obręb

pow. /ha

przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena   netto/PLN/


Wadium

Termin przetargu

378 Różyniec

 

2,0754

Tereny obiektów produk., baz, składów i magazynów PBS

310 000,00 netto

Słownie: trzysta dziesięć tys. zł.

31 000,00 wniesione do 09.04.2013r.

 

Godz. 10:00

 

Przetarg odbędzie się w dniu  12.04.2013 r. 

w  Sali  nr  1  Urzędu Gminy  ul. gen. Wł. Sikorskiego 9,   59-706 Gromadka

 

Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT, naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi na dzień zawarcia umowy. Cena nieruchomości ustalona w przetargu oraz podatek VAT płatna jest przed podpisaniem umowy   w formie aktu notarialnego.


Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:

-  dowodu wpłaty wadium

- dowodu tożsamości -  w przypadku osób fizycznych,

- a k t u a l n e g o wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do  rejestru.

 

Aktualność wypisu z rejestru winna  być  potwierdzona  w  sądzie- w okresie trzech miesięcy przed  terminem przetargu.


 Wadium  należy  wnieść w pieniądzu, przelewem środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Urzędu Gminy  Gromadka: Bank  Spółdzielczy  Chojnów 29 8644 0000 0019 8000 2000 0030.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych  na rachunek Urzędu Gminy w Gromadce.


Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie    z obowiązującymi przepisami.


W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.


I przetarg odbył się 16.08.2012 r

II przetarg odbył się 21.02.2013 r.


Informacje  dodatkowe:

 

Dotyczy wszystkich nieruchomości:

Koszt  wskazania granic  działki,  operatu szacunkowego, koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy  w całości ponosi  nabywca nieruchomości.


Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.  

 


Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=020103 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl