Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

wykaz nieruchomości zabudowanej będącej w zasobie Agencji Mienia Wojskowego przeznaczonej do sprzedaży położonej w Legnicy, powiat Miasto Legnica, województwo dolnośląskie


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Dolnośląskie » Powiat m. Legnica » Gmina Miasto na prawach powiatu Legnica »
Miejscowość: Legnica
Ogłaszający: Agencja Mienia Wojskowego ot Wrocław
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 11.04.2013

W Y K A Z   N R  1064

ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)  w związku z art. 23 ust.1 i 3 ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 163, poz. 1711 z późn. zm.)

 podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości zabudowanej będącej w zasobie Agencji Mienia Wojskowego

 przeznaczonej do sprzedaży

położonej w Legnicy, powiat Miasto Legnica, województwo dolnośląskie

 

Nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej nr  LE1L / 00040638 /9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy ? VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Nieruchomość zabudowana położona w południowej części byłego kompleksu koszarowego zlokalizowanego pomiędzy Al. Rzeczypospolitej i ulicami Okrężną i T. Gumińskiego, w odległości około 3km od ścisłego centrum Legnicy. Nieruchomość sąsiaduje z działkami wydzielonymi z kompleksu koszarowego, zabudowanymi budynkami koszarowymi przeznaczonymi pod zabudowę wielorodzinna i usługi, z działkami przeznaczonymi pod drogi publiczne oraz z działką przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego pod pas drogowy ul. T. Gumińskiego. Dalsze otoczenie nieruchomości stanowią tereny istniejącej i planowanej zabudowy wielorodzinnej.

 

Nieruchomość stanowi działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 1511/15, AM-1, obręb Bielany o pow.0,4860 ha zabudowana budynkiem hali sportowej, oraz udział w wysokości 1/4 w działce 1511/12, AM-1, obręb Bielany o pow.0,3029 ha przeznaczonej pod tereny zieleni urządzonej.


Działka nr 1511/15 ma kształt zbliżony do prostokąta. Teren działki jest częściowo utwardzony nawierzchnią asfaltową i ogrodzony od strony ul. Gumińskiego płotem betonowym, który usytuowany jest na terenie działki gminnej przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod rezerwę terenu pod rozbudowę ul. Gumińskiego ? budowę chodnika i nie przedmiotem sprzedaży.


Budynek hali sportowej nr 17 wybudowany w 1938r. posiada powierzchnię użytkową 906m2 i kubaturę 6978m3. Przez teren działki przebiegają sieci wodociągowe, ciepłownicze, elektryczne, kanalizacyjne, na jej terenie znajdują się ponadto 3 słupy oświetleniowe.


Działka nr 1511/12 ma kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta, jej teren jest nieogrodzony i utwardzony w całości nawierzchnią asfaltową. Przez teren działki przebiegają sieci wodociągowe, elektryczne oraz telekomunikacyjne.

 

Teren nieruchomości uzbrojony był w energię elektryczną, wodę, odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych  poprzez wewnętrzne sieci koszarowe. W celu zapewnienia dostawy mediów istnieje konieczność uzyskania przez nabywcę nieruchomości nowych technicznych warunków przyłączenia do sieci.

 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr V/52/11 Rady Miejskiej Legnicy  z dnia 28 lutego 2011r. opublikowaną w Dz. U. Województwa Dolnośląskiego nr 74 z dnia 07.04.2011r. pod pozycją nr 1123, teren działki nr 1511/15 oznaczony jest symbolem 11MW,U,US dla którego plan ustala m.in.:

- przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; nieuciążliwe usługi komercyjne, tereny sportu i rekreacji

- przeznaczenie dopuszczalne: usługi publiczne (usługi nauki, oświaty, kultury i sportu), place zabaw, boiska sportowe, drogi wewnętrzne oraz parkingi, mała architektura

- dopuszcza się zachowanie istniejącego budynku hali sportowej, jego rozbudowę, przebudowę oraz nową zabudowę

- charakterystyka zabudowy - minimalna ilości kondygnacji nadziemnych 3 w tym poddasze użytkowe; maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 4 w tym poddasze użytkowe; maksymalna wysokości zabudowy do 17m; dopuszcza się przeznaczenie kondygnacji parteru na lokale usługowe wbudowane w budynku mieszkaniowym wielorodzinnym oraz podpiwniczenie budynku.


Teren działki nr 1511/12 oznaczony jest symbolem 12ZP dla którego plan ustala m.in.:

- przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urządzonej;

- przeznaczenie dopuszczalne: place zabaw, boiska sportowe, ciągi piesze, fontanny, mała architektura;

- nie dopuszcza się lokalizowania miejsc postojowych

 

W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla zrealizowania zainwestowania ustalonego planem, wystąpi konieczność realizacji dróg oraz nowych sieci i urządzeń systemu wodociągowego, kanalizacji oraz sieci oświetlenia ulic. Dopuszcza się lokalizację i trwałą adaptację wszystkich istniejących sieci, obiektów i urządzeń uzbrojenia terenów nie kolidujących z zainwestowaniem przesądzonym w niniejszym planie.


Dla przedmiotowego terenu została opracowana koncepcja przebiegu uzbrojenia podziemnego obejmującego sieć wodną, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.


Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z Legnicy ? lokalny dostawca ciepła systemowego prowadzi obecnie prace przygotowawcze w celu budowy magistrali, sieci rozdzielczej i przyłączy ciepłowniczych w celu uciepłownienia terenów rejonu ul. Rzeczypospolitej

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obsługa komunikacyjna terenu zaplanowana została z Al. Rzeczypospolitej poprzez pas drogowy drogi dojazdowej publicznej stanowiącej działkę nr 1511/9, oznaczoną w planie symbolem 4 KD D1/2 oraz od ul. T. Gumińskiego poprzez pas drogowy drogi dojazdowej publicznej stanowiącej działkę 1511/16, oznaczonej w planie symbolem 5 KD D1/2.

 

Cena nieruchomości wynosi: 990 000,- zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

 

Do ceny sprzedaży naliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży. Na dzień publikacji wykazu nieruchomości jest zwolniona od podatku od towarów i usług (art.43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054).

 

Informacja o przetargu, jego terminie, miejscu i warunkach zostanie podana do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1. pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) winny złożyć wniosek o nabycie przedmiotowej nieruchomości do dnia 11.04.2013r. na adres Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu, ul. Zwycięska 39, 53-033 Wrocław.

 

Bliższych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można zasięgnąć w OT AMW we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 39 (pokój nr 35) lub telefonicznie pod nr 71/364 73 71, 71/364 73 97 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00).

 

W/w wykaz umieszczono w dniach 28.02.2013r. do 21.03.2013r. na tablicy ogłoszeń OT AMW we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 14 oraz umieszczono informację o wywieszeniu wykazu na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego -  www.amw.com.pl

                                                     

Informacja o wywieszeniu w/w wykazu zostanie zamieszczona w Gazecie Wyborczej w dniu  28.02.2013r.

 Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl