Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium w Gliwicach - nadzór autorski


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Roboty budowlane
Rodzaj ogłoszenia: zamówienie
Region: Śląskie » Powiat gliwicki » Gmina miasto na prawach powiatu - Gliwice »
Miejscowość: Gliwice
Ogłaszający: Prezydent Miasta Gliwice

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA
postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwa Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium w Gliwicach - nadzór autorski.
Nazwa i adres zamawiajacego: Miasto Gliwice, Wydział Inwestycji i Remontów ul. Zwyciestwa 21, 44-100
Gliwice.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ w wersji papierowej mozna uzyskac pod adresem:Urzad Miejski w Gliwicach, Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamówien publicznych (parter), ul. Zwyciestwa 21, od poniedziałku do srody od godz. 8.00 do godz. 16.00, w czwartek od godz. 8.00 do godz. 17.00, w piatek od godz. 8.00 do godz. 15.00, tel. +48 32 239-12-56, faks +48 32 231-27-25, za zaliczeniem pocztowym lub na stronie internetowej http://bip.gliwice.eu w dziale Przetargi/Zamówienia publiczne Urzedu Miejskiego.
Koszt specyfikacji: 10 zł
Okreslenie przedmiotu zamówienia oraz wielkosci lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegajaca na sprawowaniu nadzoru autorskiego przy realizacji zadania Budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej Podium w Gliwicach. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególnosci:
- pełnienie nadzoru autorskiego w wszystkich branzach wymaganych w zamówieniu,
- wykonywanie rysunków zamiennych i uzupełniajacych,
- sprawdzanie i opiniowanie wszelkich projektów warsztatowych, montazowych, technologicznych niezbednych dla realizacji zamówienia przygotowanych przez Wykonawce robót budowlanych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załacznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dokumentacja projektowa zadania oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia (wraz z załacznikami) dla robot budowlanych, nad którymi ma byc sprawowany nadzór autorski znajduje sie na stronie internetowej zamawiajacego: http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=23471/1&p=2594
Zamawiajacy nie dysponuje powyzsza dokumentacja w formie plików edytowalnych.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególnosci ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). Zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Slaskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 6 Zrównowazony rozwój miast, Działanie 6.1  Wzmacnianie regionalnych osrodków wzrostu i dofinansowywane ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dodatkowe wymagania dotyczace przedmiotu zamówienia
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do powołania Menadzera Projektu:
1.1 Zamawiajacy moze powołac i ustanowic Menadzera Projektu, który bedzie wykonywał w imieniu i na rachunek Zamawiajacego wszelkie czynnosci wynikajace z umowy i przypisane Zamawiajacemu, o ile z tresci zawiadomienia o ustanowieniu Menadzera Projektu wystosowanego do Wykonawcy zgodnie z ust. 1.2 ponizej nie bedzie wynikało nic innego. Czynnosci podejmowane przez Menadzera Projektu nie naruszaja jakichkolwiek uprawnien i obowiazków Wykonawcy opisanych w umowie.
1.2 O ustanowieniu i odwołaniu Menadzera Projektu Zamawiajacy powiadomi niezwłocznie Wykonawce.
W tresci takiego powiadomienia Zamawiajacy wskaze zakres czynnosci, do których zgodnie z umowa upowazniony jest Menadzer Projektu w imieniu Zamawiajacego.
1.3 Funkcje Menadzera Projektu moze pełnic osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej.
1.4 Menadzer Projektu bedzie podejmował wszelkie działania na podstawie upowaznienia udzielonego mu przez Zamawiajacego. Za działania lub zaniechania Menadzera Projektu wobec Wykonawcy odpowiedzialnosc ponosi Zamawiajacy tak jak za swoje własne działania lub zaniechania.
2. Nadzór autorski bedzie zobowiazany do współpracy z powołanym przez Zamawiajacego Inzynierem Kontraktu, pełniacym funkcje nadzoru inwestorskiego dla powyzszego zadania.
Zamówienia uzupełniajace: Z uwagi na stopien skomplikowania obiektu, jego złozonosci i wieloletni okres realizacji robót budowlanych przyjeto mozliwosc wystapienia zamówien uzupełniajacych o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówien publicznych, w maksymalnej wysokosci 30% wartosci zamówienia podstawowego w przypadku wystapienia koniecznosci zapewnienia Zamawiajacemu dodatkowych usług tego samego rodzaju zwiazanych z realizacja przedmiotu zamówienia Wymagany okres gwarancji i rekojmi:
Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji i rekojmi na okres trzech lat od dnia odbioru koncowego obiektu bedacego przedmiotem usługi Nazwy i kody według słownika CPV:
główny przedmiot: kod CPV: 71.24.80.00-8 - nazwa: Nadzór nad projektem i dokumentacja.
Oferty czesciowe: zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci składania ofert czesciowych.
Oferty wariantowe: zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci składania ofert wariantowych.
Zamówienia uzupełniajace: zamawiajacy przewiduje mozliwosc udzielenia zamówien uzupełniajacych, na podstawie art. 67 ust. 1, pkt 6 ustawy pzp.
Termin wykonania zamówienia: 27 miesiecy od dnia rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy
Zaliczki: zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Warunki udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:.
1. Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie moga ubiegac sie wykonawcy, których wiedza i doswiadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy Wykonawca musi wykazac, ze w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jezeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedna usługe polegajaca na sprawowaniu nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi lub opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi przy budowie lub przebudowie obiektu kubaturowego o powierzchni uzytkowej obiektu minimum 30.000 m2. w przypadku podmiotów działajacych wspólnie doswiadczenie podlega sumowaniu.
2. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
o zamówienie moga ubiegac sie wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia,
3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
o zamówienie moga ubiegac sie wykonawcy, którzy dysponuja lub beda dysponowac osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy
1. Projektant w branzy konstrukcyjno - budowlanej
- posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej,
- posiadajacy doswiadczenie w sprawowaniu nadzoru autorskiego nad co najmniej jedna budowa lub przebudowa obiektu kubaturowego o powierzchni uzytkowej obiektu minimum 30.000 m2 w zakresie branzy konstrukcyjno - budowlanej,
2. Projektant w branzy architektonicznej
- posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej,
- posiadajacy doswiadczenie w sprawowaniu nadzoru autorskiego nad co najmniej jedna budowa lub przebudowa obiektu kubaturowego o powierzchni uzytkowej obiektu minimum 30.000 m2 w zakresie branzy architektonicznej,
3. Projektant w branzy sanitarnej
- posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,
- posiadajacy doswiadczenie w sprawowaniu nadzoru autorskiego nad co najmniej jedna budowa lub przebudowa obiektu kubaturowego o powierzchni uzytkowej obiektu minimum 30.000 m2 w zakresie branzy sanitarnej (obejmujacy łacznie zakres sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych),
4. Projektant w branzy elektrycznej:
- posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
- posiadajacy doswiadczenie w sprawowaniu nadzoru autorskiego nad co najmniej jedna budowa lub przebudowa obiektu kubaturowego o powierzchni uzytkowej obiektu minimum 30.000 m2 w zakresie branzy elektrycznej (obejmujacy łacznie zakres robót zwiazany z sieciami, instalacjami i urzadzeniami elektrycznymi elektroenergetycznymi),

5. Projektant w branzy teletechnicznej:
- posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci telekomunikacyjnej,
- posiadajacy doswiadczenie w sprawowaniu nadzoru autorskiego nad co najmniej jedna budowa lub przebudowa obiektu kubaturowego o powierzchni uzytkowej obiektu minimum 30.000 m2w zakresie branzy teletechnicznej,
6. Projektant w branzy drogowej:
- posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
- posiadajacy doswiadczenie w sprawowaniu nadzoru autorskiego nad co najmniej jedna budowa lub przebudowa dróg klasy Z (klasyfikacja wg Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 roku nr 43, pozycja 430)) w zakresie branzy drogowej
Zamawiajacy nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia wiecej niz jednej funkcji z wymienionych powyzej.
Wskazane powyzej uprawnienia budowlane, musza byc zgodne z ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz 1118 z pózn. zm.) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z pózn. zm.) lub odpowiadajacym im waznym uprawnieniom budowlanym wydanym na podstawie uprzednio obowiazujacych przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiazujacych na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objetym zamówieniem pozwalac beda na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnosciach.
W przypadku podmiotów działajacych wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegaja sumowaniu.
4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
o zamówienie moga ubiegac sie wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia,
Ocena spełnienia wyzej wymienionych warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w nizej wymienionych dokumentach i oswiadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Dokumenty, jakie nalezy złozyc w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu:
- oswiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu o tresci ZAŁACZNIKA NR 2,
- wykaz osób, które beda uczestniczyc w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami potwierdzajacymi spełnienie warunku udziału w postepowaniu, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami o tresci ZAŁACZNIKA NR 4,
- oswiadczenie zawarte w ZAŁACZNIKU NR 4, potwierdzajace ze osoby, które beda uczestniczyc w wykonywaniu zamówienia, posiadaja wymagane uprawnienia,
- wykaz wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciagłych równiez wykonywanych usług w zakresie niezbednym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doswiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców o tresci ZAŁACZNIKA NR 3 oraz załaczenie dokumentu potwierdzajacego, ze usługi te zostały wykonane lub sa wykonywane nalezycie,
Wykonawca moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotów, niezaleznie od charakteru prawnego łaczacych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodnic zamawiajacemu, iz bedzie dysponował zasobami niezbednymi do realizacji zamówienia, w szczególnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowiazanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Dokumenty, jakie nalezy złozyc w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp:
- oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp o tresci ZAŁACZNIKA NR 2,
- aktualny odpis z własciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; a w stosunku do osób fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp o tresci ZAŁACZNIKA NR 2,
- aktualne zaswiadczenia własciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaswiadczenie, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnosci lub wstrzymanie w całosci wykonania decyzji własciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, - aktualne zaswiadczenie własciwego oddziału Zakładu Ubezpieczen Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnosci lub wstrzymanie w całosci wykonania decyzji własciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, Wykonawca powołujacy sie przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postepowaniu na potencjał innych podmiotów, które beda brały udział w realizacji czesci zamówienia, przedkłada takze dokumenty okreslone powyzej dotyczace tego podmiotu.
Dokumenty składane przez wykonawców majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajacy, ze:
~ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłosci wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert,
~ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnosci lub wstrzymanie w całosci wykonania decyzji własciwego organu wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert,
Zamawiajacy nie wprowadza zastrzezenia, zgodnie z którym o zamówienie moga ubiegac sie wykonawcy, u których ponad 50% pracowników stanowia osoby niepełnosprawne.
Wadium: zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w kwocie: 20.000,00 zł.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena - waga - 100,00%
Termin składania ofert: 04-03-2013 r. do godz. 10:00.
Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamówien publicznych Urzedu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice lub listownie na adres zamawiajacego.
Termin otwarcia ofert: 04-03-2013 r. o godz. 11:00.
Miejsce otwarcia ofert: Urzad Miejski w Gliwicach, ul. Zwyciestwa 21, sala nr 146 (I pietro)
Termin zwiazania oferta: 30 dni.
Umowy ramowe: postepowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
Dynamiczny system zakupów: postepowanie nie jest prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: zamawiajacy nie zamierza dokonywac wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zmiany umowy: zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod nastepujacymi warunkami:
Zamawiajacy okresla nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwosc dokonania zmian zawartej umowy:
a/ koniecznosc przedłuzenia (zmiany) terminu umownego z powodu:
- działania siły wyzszej, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci,
- przedłuzenia terminu realizacji inwestycji,
- nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego, których Zamawiajacy nie mógł przewidziec w chwili zawarcia umowy,
- decyzji słuzb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego majacych wpływ na przesuniecie terminu realizacji
robót takich jak wstrzymanie budowy, koniecznosc wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych),
- przedłuzajacych sie terminów uzyskania uzgodnien organów administracji,
- wystapienia zamówien dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówien publicznych, niezbednych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia lub uzupełniajacych,
- zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczególnosci wstrzymanie robót przez Zamawiajacego,
- zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robót niezwiazanych bezposrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemozliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,
- skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy,
b/ rezygnacji z wykonania czesci usługi - ograniczenie zakresu usługi wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w przedmiocie zamówienia, które wynikły w trakcie wykonywania usługi, wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego o zakres z którego Zamawiajacy rezygnuje,
c/ zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego w przypadku:
- zmiany przedstawicieli jednostki sprawujacej nadzór autorski w przypadku wystapienia o zmiane na jej pisemny wniosek, pod warunkiem przedstawienia w zastepstwie osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia, zgodnie z warunkami okreslonymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz przedłozenia przez jednostke sprawujaca nadzór autorski dokumentów wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dla potwierdzenia, ze osoba spełnia wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia,
- zmiany przedstawicieli Zamawiajacego na wniosek Zamawiajacego.
- zmiany przedstawicieli Inzyniera Kontraktu i w przypadku powołania przedstawicieli Menadzera projektu,
d/ zawieszenia przez Zamawiajacego wykonania czesci lub całosci zamówienia na czas trwania przeszkody w przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robót niezwiazanych bezposrednio z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania uniemozliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.
Uniewaznienie postepowania:
zamawiajacy przewiduje mozliwosc uniewaznienia postepowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania srodków pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi srodków z pomocy udzielonej przez panstwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały byc przeznaczone na sfinansowanie całosci lub czesci zamówienia.
Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze srodków Unii
Europejskiej: Zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Slaskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 6 "Zrównowazony rozwój miast", Działanie 6.1 "Wzmacnianie regionalnych osrodków wzrostu" i dofinansowywane ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Prezentacja walorów gospodarczych:

http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=246601


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl