Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi utrzymania terenów zielonych na terenie Miasta Przemyśla, wycinka drzew i frezowanie pni


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Sprzedaż
Rodzaj ogłoszenia: zamówienie
Region: Podkarpackie » Powiat przemyski » Gmina Gmina miejska - Przemyśl »
Miejscowość: Przemyśl
Ogłaszający: Prezydent Miasta Legnicy
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 14.02.2013

Przemyśl: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi utrzymania terenów zielonych na terenie Miasta Przemyśla, wycinka drzew i frezowanie pni


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl , ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 016 6782962, 6752072, faks 016 6786449.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.przemysl.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi utrzymania terenów zielonych na terenie Miasta Przemyśla, wycinka drzew i frezowanie pni.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi utrzymania terenów zielonych na terenie Miasta Przemyśla, wycinka drzew i frezowanie pni. Zamówienie podzielona jest na trzy zadania częściowe tj.: 1) utrzymanie terenów zielonych na terenie Miasta Przemyśla. - ukwiecanie Miasta, - sadzenie i pielęgnacja posadzonych drzewek i krzewów na terenach należących do Gminy Miejskiej Przemyśl, - utrzymanie Doliny Sanu, - wykoszenie terenu Parku Lipowica przy ul. Armii Krajowej; 2) wycinka drzew rosnących na terenach nie wpisanych do rejestru zabytków; 3) wycinka drzew rosnących na terenie wpisanym do rejestru zabytków oraz frezowanie pni. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, lokalizacja terenów, powierzchnia oraz zakres zobowiązań Wykonawcy przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Sposób realizacji zamówienia. Przedmiot zamówienia należy zrealizować z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa obowiązujących w pracach przy użyciu sprzętu mechanicznego i transportowego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6, 77.31.41.00-6, 77.21.14.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej następującym sprzętem: - ciągnik (dotyczy zadania częściowego nr 3), - 10 kosiarek żyłkowych (dotyczy zadania częściowego nr 1), - kosiarka bijakowa (dotyczy zadania częściowego nr 3), - małogabarytowy pojazd do usuwania urobku z terenu parku, o ciężarze do 2,5 tony - (dotyczy zadania częściowego nr 3), - 2 piłami spalinowymi (dotyczy zadań częściowych nr 2 i 3), - samochodem dostawczym do 2,5 tony z samowyładowczą skrzynią - (dotyczy zadań częściowych nr 2 i 3), - 4 kosiarkami spalinowymi - (dotyczy zadania częściowego nr 1), - sprzętem alpinistycznym tj. linami i uprzężami (dotyczy zadania częściowego nr 3), - frezarką - (dotyczy zadania częściowego nr 3), - podnośnikiem hydraulicznym o wysięgu co najmniej 19 mb (dotyczy zadania częściowego nr 2). Uwaga: Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, to na każdą z tych części w celu spełnienia warunku dotyczącego dysponowania sprzętem i urządzeniami do wykonania zamówienia, może wykazywać się tą samą ilością sprzętu i urządzeń

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej następującymi osobami: - co najmniej dwoma posiadającymi uprawnienia do obsługi pił mechanicznych, do ścinki drzew (dotyczy zadań częściowych nr 2 i 3); - co najmniej dwoma posiadającymi uprawnienia do prowadzenia prac metodą alpinistyczną (dotyczy zadania częściowego nr 3); Uwaga: Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, to na każdą z tych części w celu spełnienia warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, może wykazywać się tą samą ilością osób zdolnych do wykonania zamówienia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty: 1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze. 3) pełnomocnictwo o którym mowa w pkt 5 ppkt 1, 4) formularz cenowy - załącznik nr 2 A do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy na personel o kwalifikacjach, doświadczeniu i wykształceniu nie niższym niż wskazany w ofercie Wykonawcy, niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowane zmiany (osoby), 2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, zmiany wynagrodzenia (zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT), 3) zmiany związanej z rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy wskazanej w wielokrotności wykonywania opisanych czynności i związanej z tym odpowiednio zmiany wynagrodzenia, 4) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi albo okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji umowy lub zakres przedmiotu umowy, 5) gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność (np. warunki agrotechniczne, pogodowe itp.), za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, w szczególności bieżącego utrzymania porządku i czystości - zmianie może ulec określony termin świadczenia usług, 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przemysl.pl BIP usługi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Przemyślu, Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych ul. Ratuszowa 10A, 37-700 Przemyśl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Przemyślu, Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych ul. Ratuszowa 10A, 37-700 Przemyśl.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Utrzymanie terenów zielonych na terenie Miasta Przemyśla: - ukwiecanie Miasta, - sadzenie i pielęgnacja posadzonych drzewek i krzewów na terenach należących do Gminy Miejskiej Przemyśl, - utrzymanie Doliny Sanu, - wykoszenie terenu Parku Lipowica przy ul. Armii Krajowej.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, lokalizacja terenów, powierzchnia oraz zakres zobowiązań Wykonawcy przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Sposób realizacji zamówienia. Przedmiot zamówienia należy zrealizować z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa obowiązujących w pracach przy użyciu sprzętu mechanicznego i transportowego..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6, 77.31.41.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wycinka drzew rosnących na terenach nie wpisanych do rejestru zabytków.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, lokalizacja terenów, powierzchnia oraz zakres zobowiązań Wykonawcy przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Sposób realizacji zamówienia. Przedmiot zamówienia należy zrealizować z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa obowiązujących w pracach przy użyciu sprzętu mechanicznego i transportowego..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.11.40-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wycinka drzew rosnących na terenie wpisanym do rejestru zabytków oraz frezowanie pni.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, lokalizacja terenów, powierzchnia oraz zakres zobowiązań Wykonawcy przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Sposób realizacji zamówienia. Przedmiot zamówienia należy zrealizować z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa obowiązujących w pracach przy użyciu sprzętu mechanicznego i transportowego..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.14.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 


Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=186201


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl