Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Siedlec


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Gmina wiejska Długołęka »
Miejscowość: Siedlec
Ogłaszający: Wójt Gminy Długołęka
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 24.02.2012
Cena: 28.000,00

Wójt Gminy Długołęka

Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55 ? 095 Mirków

ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Siedlec


1. Oznaczenie nieruchomości:

Działka gruntowa oznaczona geodezyjnie numerem 46/7, o pow. 0,0901 ha , położona w obrębie wsi Siedlec .

Księga wieczysta jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy pod numerem WR1E/00086211/2.


2. Opis nieruchomości:

Działka gruntu położona jest w północnej części miejscowości Siedlec, przy drodze gruntowej łączącej się z ul. Piaskową. Nieruchomość położona jest na projektowanych terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanych pomiędzy trakcją kolejową od strony wschodniej i rozległym obszarem gruntów niezabudowanych przeznaczonych pod usługi od strony zachodniej. W dalszej odległości znajdują się: pojedyncza nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, stare zabudowania mieszkaniowo-gospodarcze, tartak i skład materiałów budowlanych. Teren nie jest uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej. Przez środek działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia. Na działce zlokalizowany jest słup energetyczny.


3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

1) Teren, na którym położona jest nieruchomość jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę zagrodową.

2) Szczegółowe ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość zostały określone w Uchwale nr XXIV/460/2004 Rady Gminy Długołęka z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Siedlec (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 193, poz. 3065 z dnia 12 października 2004r).


4. Cena nieruchomości:

28.000 zł brutto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych)


5. Termin i miejsce przetargu:

29.02 .2012r., godz. 13.00, siedziba Urzędu Gminy Długołęka, pokój nr 18 (parter)


6. Wadium:

3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)


7. Termin wniesienia wadium:

24.02. 2012r.,


8. Terminy poprzednich przetargów: 02.07.2009r., 14.09.2009r., 26.11.2009r., 15.02.2010r., 27.07.2010r.,20.10.2010r., 09.12.2010r., 25.01.2011r., 15.03.2011r., 10.05.2011r., 16.09.2011r., 3.11.2011 r., 04.01.2012r.

9. Nieruchomość jest bez zobowiązań i obciążeń.

10. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

11. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu:

1) dokument tożsamości lub odpis z właściwego rejestru,

2) upoważnienie do reprezentowania osoby ubiegającej się o nabycie nieruchomości, chyba, że podmiot ubiegający się o nabycie nieruchomości bierze udział w przetargu osobiście,

3) oryginał dowodu wpłaty wadium.

4) w przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej (w tym prowadząca działalność gospodarczą), do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać (w oryginale) pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu,

5) w przypadku, gdy oferentem jest cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 ze zm.)? uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów, promesę lub zezwolenie na nabycie nieruchomości, w przypadku gdy takie zezwolenie jest wymagane.

Cudzoziemiec, który nie posiadał co najmniej promesy w dniu przetargu musi przedłożyć sprzedającemu zezwolenie ministra właściwego do spraw administracji na nabycie nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży pod rygorem utraty wpłaconego do przetargu wadium.

12. Wadium wnoszone jest w formie pieniężnej, na konto Gminy Długołęka nr:

11 9584 1021 2003 0300 0101 0004 - Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Oddział w Długołęce.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto Gminy Długołęka.

W przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej, wadium musi zostać wniesione przez oboje małżonków lub w przetargu należy okazać (w oryginale) pełnomocnictwo współmałżonka do wniesienia wadium.

13. Wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

14. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

15. O terminie zawarcia umowy zwycięzca przetargu zawiadamiany jest na piśmie.

16. W przypadku, gdy zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

17. Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu. Wadium nie odebrane w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu zwraca się uczestnikom przetargu przekazem pocztowym, po

potrąceniu opłaty pocztowej.

18. Wadium jest zwracane uczestnikom przetargu w przypadku:

1) odwołania przetargu,

2) unieważnienia przetargu,

3) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

19. Przetarg może zostać odwołany jedynie z ważnych powodów.

20. Informacje dodatkowe:

W protokole z przeprowadzonego przetargu kandydat na nabywcę zobowiązany będzie do oświadczenia, iż zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, posiada wiedzę nt. zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. przedmiotowej nieruchomości, posiada wiedzę o przebiegających przez nieruchomość sieciach infrastruktury technicznej oraz że nie wnosi w związku z powyższym żadnych zastrzeżeń.

21. Szczegóły dotyczące przetargu można uzyskać w pok. nr 18 Urzędu Gminy Długołęka lub telefonicznie pod nr (71) 323 02 23 oraz na stronie internetowej http://dlugoleka.bip.net.pl/

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl