Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Rokowania mające na celu sprzedaż wymagalnej wierzytelności bankowej przysługującej Bankowi w stosunku do MEDYCYNA SPORTOWA TWOJE - ZDROWIE sp. z o.o.


Kategoria: Biznes » Wierzytelności
Rodzaj ogłoszenia: biznes
Region: Łódzkie » Powiat pabianicki » Gmina Gmina miejska Pabianice »
Miejscowość: Pabianice
Ogłaszający: Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo - Pożyczkowe PA - CO - BANK w Pabianicach
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 12.02.2013

                     Bank Spółdzielczy Towarzystwo  Oszczędnościowo - Pożyczkowe 

PA - CO - BANK w Pabianicach,   

ul. Pułaskiego 8, 95 2 200 Pabianice

 

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1993 r.  Nr 18, poz. 82 z późniejszymi zmianami) zaprasza zainteresowanych do rokowań mających na celu sprzedaż wymagalnej wierzytelności bankowej przysługującej Bankowi w stosunku do MEDYCYNA SPORTOWA TWOJE - ZDROWIE sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Giewont 103.


Wysokość wierzytelności  wynosi 4.307.979,26zł

(stan na 05.02.2013r.)


Forma prawnego  zabezpieczenia: hipoteka przymusowa w kwocie 5.558.321,27zł w KW nr LD1M/00056172/7, hipoteka przymusowa w kwocie 300.000,00zł w KW nr LD1M/000145072/7,   weksel, poręczenie wekslowe i cywilne 3 osób fizycznych, przewłaszczenie rzeczy ruchomych. 

Wartość  wierzytelności przeznaczonej  do sprzedaży  w  chwili zawarcia umowy może  zwiększyć się o kwotę naliczonych odsetek i poniesionych kosztów oraz zmniejszyć się o kwotę dokonanych spłat. 

Wraz z wierzytelnością przejdą na nabywcę wszelkie związane z nimi prawa wynikające z dokonania przeniesienia prawnych zabezpieczeń wierzytelności.

Rokowania zostaną podjęte z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi którym ustawa przyznaje zdolność prawną,  które w ciągu 7 dni od daty ukazania  się  niniejszego ogłoszenia złożą w zaklejonej kopercie z dopiskiem "ROKOWANIA" w Banku Spółdzielczym  Towarzystwie Oszczędnościowo - Pożyczkowym  "PA - CO - BANK"  w  Pabianicach, ul. Pułaskiego 8,  95 - 200 Pabianice  pisemną ofertę nabycia  wierzytelności  zawierającą :

Imię, nazwisko, firma, siedziba i adres, datę  sporządzenia oferty oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta, proponowaną cenę nabycia, warunki nabycia wierzytelności, sposób i termin zapłaty, propozycję  zabezpieczenia prawnego  w  przypadku zakupu wierzytelności z  rozłożeniem zapłaty za nią na raty,  oświadczenie, że osoba nadsyłająca zgłoszenie nie podlega wyłączeniu z rokowań,  informację  o przewidywanych źródłach  finansowania zakupu. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej osoba zgłaszająca chęć uczestnictwa w rokowaniach powinna złożyć ogólną  informację o prowadzonej  działalności gospodarczej, dokument potwierdzający status prawny (aktualny odpis  z  KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, REGON). Czas przez jaki oferta jest ważna, nie krótszy jednak niż  30 dni,  licząc  od  daty upłynięcia terminu składania ofert. 

O terminie i miejscu dalszych rokowań Bank poinformuje pisemnie zainteresowanych, którzy zgłoszą  chęć uczestnictwa w rokowaniach.

Uczestnikiem rokowań nie może być dłużnik oraz podmioty związane z nimi stosunkiem zależności  lub dominacji  w  rozumieniu ustawy  z  dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej  i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Tekst pierwotny: Dz. U. z  2005 r. Nr 184 poz. 1539, Tekst jednolity: Dz. U. z  2009r. Nr 185 poz. 1439).  

Informacji  szczegółowej o wierzytelności oraz  o treści  Regulaminu  publicznej sprzedaży  wierzytelności Banku  można uzyskać w siedzibie Banku  od poniedziałku do piątku  od  godz. 8.00  do godz. 15.45,  tel. 42  225-10-18   oraz na stronie internetowej  - www.pacobank.pl 

Bank zastrzega sobie prawo nieprzystąpienia do rokowań oraz odstąpienia od sprzedaży wierzytelności bez podania przyczyny. Bank  nie ponosi odpowiedzialności za wypłacalność  dłużnika.  

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl