Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Legnicy przy ul. Chłapowskiego


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat m. Legnica » Gmina Miasto na prawach powiatu Legnica »
Miejscowość: Legnica
Ogłaszający: Prezydent Miasta Legnicy
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 11.02.2013
Cena: 42.200,00 PLN

                                              

Prezydent Miasta Legnicy

Ogłasza, że w dniu 14.02. 2013 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż   lokalu mieszkalnego 

położonego  w Legnicy

 

Adres nieruchomości

Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomości w operacie ewidencji gruntów

Numer i położenie lokalu

Skład lokalu

Cena lokalu

( w tym gruntu)

Wadium

Legnica ul. Chłapowskiego 7

KW LE1L/00060870/

Budynek mieszkalny, pięciokondygnacyjny,

uzbrojony w sieć gazową, wod.-kan., energetyczną.

 

Działka nr 379 o pow. 548 m?

Obręb Ochota, lokal mieszkalny nr 5 położony na poddaszu o pow. 22,71 m2 i piwnica 11,28 m2

 

1 pokój, kuchnia,

przedpokój, piwnica

 

 

42.200,00 zł

(8.800,00 zł)

 

4.000,00 zł

 

 

Lokal przeznaczony do sprzedaży na własność, grunt w użytkowanie wieczyste. Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu: pierwsza opłata 15% ceny gruntu, opłaty roczne 1% ceny gruntu (plus podatek od towarów i usług). Termin wnoszenia opłaty rocznej do dnia 31 marca każdego roku. Cena gruntu może być aktualizowana wskutek zmiany jego wartości. Aktualizacja może być dokonana w okresach nie krótszych niż trzy lata. Nieruchomość wolna od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich. Lokal kwalifikuje się do remontu. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1,2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 23.12.2012 r.


Uwaga: Podana cena w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 a) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie zawiera podatku VAT, ale zawiera koszty przygotowania nieruchomości do zbycia. Lokal udostępniony będzie do oglądania w dniu 25.01.2013 r. w godzinach od 13.00 -14.00.


Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości jw. nie później niż do dnia 11.02.2013  r. na konto Urzędu Miasta Legnicy PEKAO. S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109.


Przetarg odbędzie się 14.02.2013 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, sala 201.


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał i  kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.


Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami  tel. 7672-12-303, pokój 312 III p. oraz warunków przetargu  tel. 7672-12-310. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

 

 Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=026201


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl