Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych masą mineralno asfaltową z recyklera na terenie Gminy Brwinów


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Roboty budowlane
Rodzaj ogłoszenia: zamówienie
Region: Mazowieckie » Powiat pruszkowski » Gmina Gmina miejsko - wiejska Brwinów »
Miejscowość: Brwinów
Ogłaszający: Burmistrz Gminy Brwinów

 


ZP.271.4.2013   Brwinów: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych masą mineralno asfaltową z recyklera na terenie Gminy Brwinów
Numer ogłoszenia: 10108 - 2013; data zamieszczenia: 08.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brwinów , ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów, woj. mazowieckie, tel. 7382567, faks 7295940.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brwinow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych masą mineralno asfaltową z recyklera na terenie Gminy Brwinów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie n/w robót: 1) remont cząstkowych nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową z recyklera na powierzchni 5000 m?, w ramach których należy wykonać: a) obcięcie krawędzi ubytku piłą tarczową z nadaniem regularnego kształtu, b) usunięcie urobku, c) oczyszczenie uszkodzonych miejsc, d) skropienie podbudowy i ścian ubytku emulsją asfaltową, e) rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej w warstwie uzależnionej od uszkodzenia f) zagęszczenie masy, g) uszczelnienie połączeń starego i nowego asfaltobetonu, h) skropienie emulsją asfaltową i zasypanie piaskiem, i) wyrównanie ułożonej mieszanki do poziomu istniejącej nawierzchni, 2) regulacja pionowa zaniżonych elementów urządzeń podziemnych, takich jak: włazy studni kanalizacyjnych, kratki ściekowe, zasuwy i hydranty wodociągowe itp. do poziomu nawierzchni, polegającą na: a) zdjęciu kratki ściekowej lub innego przykrycia, b) rozebraniu górnej uszkodzonej części studzienki, c) odkuciu uszkodzonych nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia, d) usunięciu gruzu i pozostałości po wykonanych pracach, e) osadzeniu kratki ściekowej lub innego przykrycia, która została ujęta w cenie jednostkowej 1 m2 remontowanych nawierzchni; 3) wykonanie warstwy odtworzenia nawierzchni - grubość warstwy odtworzenia nawierzchni uzależniona będzie od głębokości wykruszenia, rodzaju podbudowy i grubości warstwy istniejącej nawierzchni, co zostało ujęte w cenie jednostkowej 1 m2 remontu nawierzchni (przyjęta średnia grubość warstwy ubytku do remontu wynosi 5 cm). 3. Szczegółowy zakres, kolejność remontów cząstkowych i termin przekazania terenu robót dla zlecanego zakresu remontu oraz termin zakończenia prac Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy każdorazowo w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru lub faksem (nr faksu: ). Wzór zlecenia stanowi załącznik nr 1 do umowy. 3.1. Zlecenia w formie pisemnej lub wydruk faksu będą integralnymi częściami umowy i załącznikami do dziennika robót remontowych, oraz będą podstawą do rozliczenia Wykonawcy za ilość wykonanych remontów. 4. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć realizację każdego zlecenia w dacie przekazania terenu robót określonej w danym zleceniu. 5. Sposób wykonania przedmiotu zamówienia określony został w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. 6. Wykonawca zabezpieczy miejsce robót zgodnie z instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. 7. Wykonawca udziela minimalnego okresu rękojmi za wady - 12 miesięcy licząc od daty końcowego odbioru robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowach w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto zamawiającego: Nr konta 54 1140 1010 0000 4770 4500 1018 5. Wadium wnoszone w pozostałych formach prosimy w formie oryginału załączyć do oferty. 1) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, nr zamówienia nadany przez Zamawiającego, nazwę zamówienia; b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; c) kwotę gwarancji; d) termin ważności gwarancji (nie może być krótszy niż termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą); e) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub - jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 2) Jeżeli wadium wnoszone jest w formie poręczenia, poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem oraz winno zawierać następujące elementy: a) nazwę poręczyciela, nazwę wierzyciela (Zamawiający), nazwę dłużnika (Wykonawcy) na rzecz którego udzielane jest poręczenie oraz wskazanie ich siedzib, numer zamówienia nadany przez Zamawiającego, nazwę zamówienia; b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem; c) określenie wysokości wierzytelności objętej poręczeniem; d) termin ważności poręczenia (nie może być krótszy niż termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą); e) zobowiązanie poręczyciela do zapłacenia kwoty poręczenia na pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisana umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub - jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.. 6. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium musi obejmować termin związania ofertą. 8. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt.13. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • działalność stanowiąca przedmiot zamówienia nie wymaga posiadania szczególnych uprawnień wynikających z przepisów prawa.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali roboty związane z remontem lub z budową dróg o nawierzchni bitumicznej, lub przebudową nawierzchni bitumicznych - o łącznej wartości nie mniejszej niż 300.000 zł brutto, z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • 1. Ocena sposobu dokonywania spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia w oparciu o dostarczone dokumenty. Nie spełnienie w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.
 • 2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
 • 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na załączniku nr 2;
 • 2) załącznik nr 3 - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Będzie dysponował potencjałem technicznym:
 • - recykler do przeróbki masy bitumicznej - min. 1 szt.,
 • - piła tarczowa - min. 1 szt.,
 • - sprężarka powietrza lub dmuchawa o prędkości przepływu powietrza minimum 60m/s - min. 1 szt.,
 • - szczotka mechaniczna - min. 1 szt.,
 • - walec wibracyjny lub zagęszczarka płytowa - min. 1 szt.
 • 1. Ocena sposobu dokonywania spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia w oparciu o dostarczone dokumenty. Nie spełnienie w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.
 • 2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
 • 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na załączniku nr 2;
 • 2) załącznik nr 4 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 1) zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów podatkowych, 2) zmiany podmiotu trzeciego (podwykonawcy), na którego zasobach Wykonawca potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, a nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca, 3) zmiany podwykonawców lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawców według postanowień § 9 umowy, 4) wystąpienie siły wyższej określonej w umowie, 5) wystąpienie nadzwyczajnych warunków atmosferycznych w szczególności klęsk żywiołowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, 6) w przypadku wystąpienia okoliczności wstrzymania prowadzonej inwestycji przez czynniki zewnętrzne (np. inne niezależne budowy), 7) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.brwinow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD GMINY BRWINÓW, 05-840 BRWINÓW UL. KOŚCIUSZKI 4A, pokój nr 22, Zespół ds. zamówień publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.01.2013 godzina 13:00, miejsce: URZĄD GMINY BRWINÓW, 05-840 BRWINÓW, UL. GRODZISKA12, Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Dokumenty do pobrania - http://www.przetargi.brwinow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1276:brwinow-wykonanie-remontow-czstkowych-nawierzchni-bitumicznych-mas-mineralno-asfaltow-z-recyklera-na-terenie-gminy-brwinow&catid=22:ogsoszone&Itemid=54

 

 

 Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=142103

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl