Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przetarg przedmiotów zastawu rejestrowego zastawcy JK EKO - ENERGY Sp. z o.o.


Kategoria: Sądowe, komornicze » Komornicze - ruchomości
Rodzaj ogłoszenia: licytacje
Region: Lubelskie » Powiat Biała Podlaska » Gmina Gmina miejska - Biała Podlaska »
Miejscowość: Biała Podlaska
Ogłaszający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Mirosław Sacewicz
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 29.01.2013

O B W I E S Z C Z E N I E   O   P R Z E T A R G U   P R Z E D M I O T U    Z A S T A W U R E J E S T R O W E G O

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Mirosław Sacewicz na  podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego (Dz. U. z dnia 20 marca 2009 r.) zawiadamia, że w dniu 2013-01-29 o godzinie 12:00 w Białej Podlaskiej ul. Sadowa 11-21/9 (Kancelaria Komornika) odbędzie się:

 P R Z E T A R G

przedmiotów zastawu rejestrowego zastawcy JK EKO - ENERGY Sp. z o.o.  opisanych jako:  

I) WĘZEŁ BETONIARSKI nr inwentarzowy - ST/D/581/0095/2006 położony w miejscowości Zalesie, ul. Północna 2.

Węzeł oszacowana jest na kwotę: 183.600,00 zł Brutto.

Cena wywoławcza w powyższym przetargu wynosi:  91.800,00 zł Brutto.

II) ZBIORNIK PALIWOWY V-100 m3 DWUPLASZCZOWY, JEDNOKOMOROWY, NAZIEMNY NA PODPORACH Z PODESTEM nr inwentarzowy - ST/604/0173/2008 położony w miejscowości Zalesie, ul. Północna 2

Zbiornik oszacowany jest na kwotę: 94.000,00 zł Brutto.

Cena wywoławcza w powyższym przetargu wynosi:   47.000,00 zł Brutto.

 

            Na podstawie § 15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego (Dz. U. z dnia 20 marca 2009 r.) zgłaszający się do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny wartości szacunkowej ruchomości najpóźniej w chwili rozpoczęcia przetargu. Rękojmie składa się na rachunek bankowy Komornika nr 05 1020 1260 0000 0502 0014 0129 lub w gotówce w Kancelarii Komornika. Po rozpoczęciu przetargu rękojmia nie będzie przyjmowana.

            Przy przetargu będą zachowane warunki licytacyjne o ile dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne. Zastawnik zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny. Nabywca staje się właścicielem przedmiotu zastawu z chwila zapłaty ceny nabycia. Zapłata ceny nabycia następuje gotówką.

            Zgodnie z § 26 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego (Dz. U. z dnia 20 marca 2009 r.)

   1. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia.

   2. Nabywca, który w terminie określonym w ust. 1 nie zapłaci całej ceny nabycia, traci wpłaconą część ceny oraz rękojmię i prawa wynikające z przybicia, a także nie może uczestniczyć w dalszym przetargu, który się niezwłocznie wznawia.

Ruchomości te można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed terminem przetargu w miejscu określonym j/w.

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl