Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Narewka


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Podlaskie » Powiat hajnowski » Gmina Gmina wiejska Narewka »
Miejscowość: Narewka
Ogłaszający: Wójta Gminy Narewka
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 22.01.2013

                                                                      

Wójta Gminy Narewka

ogłasza

sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Narewka,  w drodze publicznego ustnego nieograniczonego przetargu


Obręb

Nr

działki

Pow. w

m2

Cena

wywoł

w zł netto

Koszty

przygot

dok. do

sprzed.

w zł

Wys.

wadium

w zł

Postąpie-nie w zł

Przeznaczenie

w  mpzp lub w studium

Kolejny

przetarg

SKUPOWO

( lącznie sprzedawany grunt  wraz z budynkiem b.szkoły  po pożarze o pow.użyt. 257,30 m2)

318

8254

142100

860

14500

1500

Brak planu. W studium - w części jako

tereny zabudowy głównie zagrodowej oraz mieszkaniowej z miejscami pracy i w części

na cele rolne

I

STARE LEWKOWO

( łącznie sprzedawane)

37/16

37/18

38/10

39/8

39/22

4500

4700

10300

15200

6200

64100

2000

6500

700

Brak planu. W studium - w części jako tereny i obiekty przemysłowe, składowe,rzemiosło,produkcji,

budownictwa i rolne

I

ŁUKA

1087/10

1236

36100

500

3700

400

W planie -tereny zabudowy letniskowej

I

ŁUKA

(łącznie sprzedawane)

1087/11

1088/10

717

514

36000

500

3600

400

W planie -tereny zabudowy letniskowej

I

ŁUKA

(łącznie sprzedawane)

1088/11

1089/10

338

577

26700

500

3000

300

W planie -tereny zabudowy letniskowej

I

ŁUKA

(łącznie sprzedawane)

1088/12

1089/11

338

576

26700

500

3000

300

W planie -tereny zabudowy letniskowej

I

ŁUKA

(łącznie sprzedawane)

1088/13

1089/12

338

575

26700

500

3000

300

W planie -tereny zabudowy letniskowej

I

ŁUKA

(łącznie sprzedawane)

1088/14

1089/13

325

575

26300

500

3000

300

W planie -tereny zabudowy letniskowej

I

ŁUKA

(łącznie sprzedawane)

1088/15

1089/15

900

318

35600

500

3600

400

W planie -tereny zabudowy letniskowej

I

ŁUKA

 

1089/16

1234

36100

500

2400

250

W planie -tereny zabudowy letniskowej

I

ŁUKA

1056/12

809

23400

500

2400

250

W planie - tereny zabudowy letniskowej

II

ŁUKA

1057/11

1083

31300

500

3200

350

W planie - tereny zabudowy letniskowej

II

ŁUKA

1057/8

1290

37300

500

4000

400

W planie -tereny zabudowy letniskowej

II

 

ŁUKA

1056/11

814

23500

430

2400

250

 tereny zabudowy letniskowej

II

ŁUKA

1083/3

1370

38100

500

4000

400

W planie -tereny zabudowy mieszkaniowej letniskowej

 

V

ŁUKA

tworzące

jedną całość (łącznie sprzedawane)

1084/3

1085/2

  682

  781

40700

500

4100

450

W planie -tereny zabudowy mieszkaniowej letniskowej

V

ŁUKA

tworzące

jedną całość (łącznie sprzedawane)

1082/3

1083/2

 556

 766

36800

500

4000

400

W planie -tereny zabudowy mieszkaniowej letniskowej

V

ŁUKA

1083/3

1370

38100

500

4000

400

W planie -tereny zabudowy mieszkaniowej letniskowej

 

V

ŁUKA

tworzące

jedną całość (łącznie sprzedawane)

1083/4

1084/2

  177

1239

39400

500

4000

400

W planie -tereny zabudowy mieszkaniowej letniskowej

V

STARE MASIEWO

295/4

803

28100

430

3000

300

Brak planu. W studium jako tereny zabudowy głównie zagrodowej i mieszkaniowej z miejscami pracy

IV

STARE MASIEWO

295/5

966

33800

430

3500

350

Brak planu. W studium jako tereny zabudowy głównie zagrodowej i mieszkaniowej z miejscami pracy

IV

STARE MASIEWO

295/7

820

29700

430

3000

300

Brak planu. W studium jako tereny zabudowy głównie zagrodowej i mieszkaniowej z miejscami pracy

IV

MASIEWO NOWE

100/5

1235

37800

430

4000

400

 W planie -tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

II

MASIEWO NOWE

100/6

1207

36500

430

4000

400

W planie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

II

MASIEWO NOWE

100/7

1207

35500

430

4000

400

W planie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

II

MASIEWO NOWE

100/8

1299

39100

430

4000

400

W planie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

II

MASIEWO NOWE

100/9

1289

38800

430

4000

400

W planie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

II

       

     Przetarg odbędzie się w dniu  25 stycznia 2013 r. o godz. 10, w lokalu tut. Urzędu, (sala konferencyjna).

                                                                                                                                                                        

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium (w środkach pieniężnych) w terminie do dnia 22 stycznia 2013r. w kasie tut. Urzędu lub na konto:  BS Brańsk  22 80630001 00300300 0097 0001.  (za datę wpływu wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Gminy) i okazanie Komisji Przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

                                                                             

Wpłacając wadium należy  wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest  wpłata, a w przypadku przystąpienia do licytacji na więcej niż jedną nieruchomość, dowody wpłaty wadium mają być dokonywane osobno.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na  poczet ceny nabycia  nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia przetargu) przelewem lub w kasie urzędu.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem aktu notarialnego, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu, przed zawarciem umowy.

W przypadku uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości  przez osobę, która przetarg wygra, wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu.

 

Do ceny uzyskanej w wyniku  licytacji zostanie doliczony  podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Koszty wskazania granic sprzedawanych nieruchomości  pokrywa nabywca.

 

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi ani ograniczeniami w rozporządzaniu.

 

W związku z wygaśnięciem z dniem 31.12.2003 r. miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Narewka, brak jest uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru obejmującego  przedmiotowe nieruchomości. Określenie sposobu zagospodarowania  i warunków zabudowy może nastąpić wyłącznie w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość ( dowód osobisty lub paszport,  NIP, PESEL ) lub pełnomocnictwo notarialne uprawniające do występowania w imieniu osoby fizycznej. W przypadku osób prawnych - umowy spółki, aktualnego wyciągu rejestru, aktualnej listy wspólników oraz pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.

 

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 

Zastrzega się sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

 

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.

 

Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w tut. Urzędzie, pokój Nr 8 lub telefonicznie 85 682 98 88,  lub na stronie internetowej http://www.narewka.pl/

                                                                                                                                         

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=200509


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl