Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Nysa: Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Dostawcy
Rodzaj ogłoszenia: zamówienie
Region: Opolskie » Powiat nyski » Gmina Gmina miejsko - wiejska Nysa »
Miejscowość: Nysa
Ogłaszający: Burmistrz Nysy
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 28.12.2012

Nysa: Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 48-303 Nysa, woj. opolskie, tel. 77 433 67 46, faks 77 433 67 46.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops-nysa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dwudaniowych posiłków 7 dni w tygodniu, w tym : 1.1.przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków podopiecznym OPS Nysa, przez co najmniej 5 dni w tygodniu, oraz wydawanie posiłków w formie suchego prowiantu na 6 i 7 dzień tygodnia i na dni świąteczne, 1.2.przygotowywanie, dowóz i wydawanie gorących posiłków oraz suchego prowiantu na 6 i 7 dzień tygodnia i na dni świąteczne do Noclegowni CARITAS w Nysie oraz do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nysie. 1.3. przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków, oraz posiłków w formie suchego prowiantu na 6 i 7 dzień tygodnia oraz na dni świąteczne - do miejsc wskazanych przez Zamawiającego tj. miejsc zamieszkania podopiecznych OPS Nysa, (ok.30 osób na terenie miasta i gminy Nysa)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.32.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o oświadczenie Wykonawcy.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dotychczasowe realizowane zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert ,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonali lub wykonują zamówienie w zakresie prowadzenia zbiorowego żywienia dla takich instytucji jak: jednostki pomocy społecznej, żłobki, przedszkola, szkoły, szpitale, co najmniej dwa zamówienia porównywalne co do charakteru i wielkości, niniejszego zamówienia. Wielkość porównywalna dla Zamawiającego to ilość wydawanych posiłków nie mniejsza niż 50 % wielkości wskazanej przez Zamawiającego w SWIZ w punkcie 3.8. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie łączne doświadczenie,

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o oświadczenie Wykonawcy.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o oświadczenie Wykonawcy.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o oświadczenie Wykonawcy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 1. Zmiany mogą zostać wprowadzone wyłącznie za zgodą obu stron umowy 2. Zamawiający dopuszcza zmiany w przypadku wystąpienia siły wyższej 3. Zamawiający dopuszcza zmiany w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy 4. Zamawiający dopuszcza zmiany w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.nysa.pl; www.ops-nysa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: j.w..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

28.12.2012 godzina 12:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie ul. KEN 1A Sekretariat (I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

http://www.bip.nysa.tensoft.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=d786c9941abd1ee23b782ba84af2ff28&ver=1#menuscroll

 

więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=160705


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl