Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Przemyślu


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Dostawcy
Rodzaj ogłoszenia: zamówienie
Region: Podkarpackie » Powiat przemyski » Gmina Gmina miejska - Przemyśl »
Miejscowość: Przemyśl
Ogłaszający: Prezydent Miasta Przemyśla
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 05.12.2012

Przemyśl: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Przemyślu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl , ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 016 6782962, 6752072, faks 016 6786449.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.przemysl.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne określa załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimalnych okresów gwarancji na oferowany sprzęt komputerowy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Jeżeli w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, parametry techniczne, znak towarowy, patenty lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga, aby traktować jako przykładowe minimalne parametry techniczne. 5. Zmawiający dopuszcza na podstawie art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp zaoferowanie dostawy równoważnej jak opisana w załączniku nr 1 do SIWZ, pod warunkiem, że Wykonawca oferując w ofercie dostawy równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (minimalne i maksymalne parametry) podane w opisie przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przystąpienia do naprawy gwarancyjnej w siedzibie Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż podane w opisie przedmiotu zamówienia. 7. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w przypadku konieczności dokonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego odebrał i dostarczył sprzęt naprawiony od i do Zamawiającego na własny koszt. 8. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył Zamawiającemu równoważny sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy, w czasie nie dłuższym niż 72 godz. od przyjęcia zgłoszenia, gdy naprawa trwać będzie dłużej niż 96 godzin. 9. Dostawa ma być zrealizowana na koszt Wykonawcy, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego (Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 30.23.13.10-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty: 1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ; 2) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze; 3) formularz cenowy - załącznik Nr 2 A do SIWZ; 4) pełnomocnictwo o którym mowa w pkt 5 ppkt 1.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku zmiany terminu dostawy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których wykonania nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przemysl.pl BIP dostawy
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Przemyślu, Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych ul. Ratuszowa 10A, 37-700 Przemyśl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Przemyślu, Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych ul. Ratuszowa 10A, 37-700 Przemyśl.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


http://www.przemysl.pl/bip/zamowienia_publiczne/dostawy/22279.html


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl