Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jeleniej Górze, ul. Objazdowa


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat m. Jelenia Góra » Gmina Miasto na prawach powiatu - Jelenia Góra »
Miejscowość: Jelenia Góra
Ogłaszający: Prezydent Miasta Jeleniej Góry
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 15.11.2012
Cena: 430.000,00 PLN

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej

w Jeleniej Górze, który odbędzie się w dniu

21 listopada 2012 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Sudeckiej nr 29 - I piętro, sala nr 12.

 

1. ul. OBJAZDOWA

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 47/1 o powierzchni 0.8036 ha, obręb Cieplice II, AM-5, księga wieczysta nr JG1J/00072651/1.


Cena wywoławcza: 430.000,00 zł

Wadium: 43.000,00 zł


Do wylicytowanej ceny gruntu doliczony zostanie 23% podatek VAT.


Opis: Nieruchomość położona jest w Jeleniej Górze przy ul. Objazdowej, w dzielnicy przemysłowej, w zachodniej części miasta, w obszarze Kamiennogórskiej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, około 1 km od drogi krajowej nr 3. Dojazd do nieruchomości ul. Spółdzielczą, a następnie drogą gruntową. Sąsiedztwo to powstająca zabudowa produkcyjna, rozproszona mieszkalna i tereny rolne. Nieruchomość nieużytkowana, o płaskiej topografii, porośnięta trawami. Działka obciążona przebiegiem rowu melioracyjnego.


Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: pod zabudowę na cele przemysłowe. Zgodnie ze Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Spółdzielcza - Lubańska w Jeleniej Górze nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem P,U1, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy produkcyjnej, tereny zabudowy usługowej z wykluczeniem usług objętych ochroną akustyczną w myśl obowiązujących przepisów szczególnych; przeznaczeniem uzupełniającym są: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, ogólnodostępne parkingi, zieleń urządzona.

Termin zagospodarowania nieruchomości:3 lata.

 

U W A G I :

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu!

Nabywca nieruchomości znajdującej się w na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, nabytej od Miasta może prowadzić na niej działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Uzyskanie zezwolenia od właściwego podmiotu na prowadzenie działalności gospodarczej na ternie specjalnej strefy ekonomicznej jest niezbędne dla możliwości korzystania z pomocy publicznej udzielanej zgodnie z ustawą z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 274 z późn. zm.).


Wszelkie informacje w sprawie uzyskania takiej pomocy można otrzymać w siedzibie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 11a, 58-400 Kamienna Góra, tel. (+48 75) 645 15 03, fax (+48 75)744 20 17, e-mail: strefa@ssemp.pl, www.ssemp.pl

Wadium w pieniądzu, w wyżej określonej wysokości winno wpłynąć na konto depozytowe Miasto Jelenia Góra - Bank MILENIUM S. A. I Oddział w Jeleniej Górze nr 97 1160 2202 0000 0000 6011 5681 - ze wskazanym numerem ewidencyjnym nieruchomości gruntowej - najpóźniej do dnia 15 listopada 2012 r.


Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać:

- dowód wniesienia wadium, który podlega przedłożeniu komisji przetargowej oraz oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z przedmiotem przetargu,

- dokument tożsamości,

- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, które winno być przedłożone w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2/3, I piętro - pokój nr 111, najpóźniej w terminie do dnia 15 listopada 2012 roku.

- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej a podlegających rejestracji - aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot, które winny być przedłożone w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2/3, I piętro - pokój nr 111, najpóźniej w terminie do dnia 15 listopada 2012 roku.


Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej i winno być przedłożone wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa - na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zm.) w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2/3, I piętro - pokój nr 111, najpóźniej w terminie do dnia 12 marca 2012 roku.


Osoby, które nie dostarczą dokumentów w terminie do dnia 15 listopada 2012 roku, nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.


Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U z 2004 r. nr 167 poz. 1758 ze zm.). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia, we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga zezwolenia, o którym mowa powyżej.


Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie, po pisemnej dyspozycji wpłacającego. Wypłata wadium nastąpi na wskazane konto.


Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty do 100% wylicytowanej ceny za nabycie gruntu na własność + 23% VAT oraz kaucji w przypadku wyboru tej formy jako zabezpieczenia terminu zabudowy nieruchomości w terminie najpóźniej do dnia 19 grudnia 2012 roku.


Zarządzającemu Specjalną Strefą Ekonomiczną, tj. Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze, służy prawo pierwokupu w zakresie prawa własności nieruchomości, położonych na obszarze strefy, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 274 z późn. zm.).


Zawarcie umowy przeniesienia prawa własności nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu oświadczenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej Malej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Kamiennej Górze oraz po zaksięgowaniu przez Wydział Finansowy tut. Urzędu wpłaty za nabycie gruntu, jednak nie później niż w ciągu tygodnia od dnia otrzymania w/w oświadczenia.


Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umów w formie aktów notarialnych ponosi nabywca nieruchomości.


Nie wpłacenie w terminie uzupełnienia ww. wpłaty za nabywaną nieruchomość oraz kaucji (w przypadku wyboru tej formy jako zabezpieczenia terminu zabudowy nieruchomości) lub nie zawarcie warunkowej umowy sprzedaży lub umowy przeniesienia prawa w formie aktu notarialnego w podanych terminach, równoznaczne jest z przepadkiem wadium.


Nabywca nieruchomości gruntowej zobowiązany jest do jej zabudowy w terminie 3 lat, co oznacza wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.


Termin ten biegnie od dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości (akt notarialny).


Po wybudowaniu budynku zgodnie z przeznaczeniem, nabywca zobowiązany jest do zgłoszenia obiektu do użytkowania we właściwym Urzędzie.


W razie niedotrzymania wyżej określonego terminu zabudowy gruntu, nabywca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości 10% ceny nabycia nieruchomości w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania, a za każdy następny rok o dalsze 10% tej ceny.


Zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki do kwoty 20% jej ceny lub wpłatę kaucji na konto Urzędu w wysokości 20% wylicytowanej ceny nieruchomości, którą to formę nabywca określi po zakończeniu licytacji, przed podpisaniem protokołu z przetargu.


W celu zabezpieczenia roszczeń Gminy Jelenia Góra, które mogą powstać z tytułu niezapłacenia kary umownej, nabywca poddaje się rygorom egzekucji na podstawie art.777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 20% wylicytowanej ceny nieruchomości na rzecz Gminy Jelenia Góra. W przypadku wyboru wpłaty kaucji jako formy zabezpieczenia terminu realizacji zagospodarowania nieruchomości stanowiącej przedmiot niniejszego ogłoszenia; w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania następuje przepadek 50% kwoty kaucji na rzecz Miasta (co stanowi 10% ceny nabycia nieruchomości) a w drugim roku kolejne 50% kwoty kaucji. Za każdy następny rok opóźnienia w zagospodarowaniu nieruchomości kara zostanie zwiększona o kolejne 10 % ceny nabycia nieruchomości.


Zwrot kaucji nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym była ona przechowywana, pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez właściciela nieruchomości. Zwrot kaucji nastąpi z chwilą zagospodarowania nieruchomości, w sposób o którym mowa powyżej, w terminie określonym w umowie sprzedaży. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.


Cena działki nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy.


Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.


W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.


Istniejący na działce drzewostan podlega ochronie, a inwestor, który uzyska zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, bezwzględnie kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości, ponosi opłaty z tym związanie. Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta na wniosek posiadacza nieruchomości.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu Miasta, ul. Sudecka 32.


Po nabyciu nieruchomości nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Jelenia Góra deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości.


Prezydent Miasta może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra oraz ogłoszeniu w prasie podając przyczynę odwołania przetargu.


Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.jeleniagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jelenia Góra.


Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w:

- Pokoju nr 111 Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej nr 2-3, 1-sze piętro lub telefonicznie pod nr 75/ 75-46-248, fax. 75/ 75-46-203.


Komisja Przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108).


W 6-tygodniowych terminach wyznaczonych obwieszczeniami Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie ustalenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które to objęte są niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 102, poz. 651 ze zmianami/.

 


Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=026101


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl